Е-систем за рангирање на кандидати


Конечни решенија за прием од прв уписен рок.

Конечни решенија за прием од втор уписен рок.

Конечни решенија за прием од трет уписен рок.

Факултет:
Насока Посебни права:
Начин на студирање Национална квота:
Начин на плаќање
Уписен рок: